Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dễ
[dễ]
|
easy; facile
Easier said than done
Such ideas can easily find their way into the minds of the young
Elderly people tire very easily; Elderly people get tired very easily
Từ điển Việt - Việt
dễ
|
tính từ
không khó
công việc dễ
không đòi hỏi nhiều
tính bà ấy dễ
có khả năng là như vậy
ông ta dễ gì đồng ý; chuyện vui thế dễ gì không cười
không đòi hỏi phải vất vả nhiều
nói dễ hơn làm