Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
countability
|
Xem countable
Chuyên ngành Anh - Việt
countability
|
Kỹ thuật
tính đếm được
Toán học
tính đếm được