Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Chuyên ngành Anh - Việt
cooperation
|
Kỹ thuật
hợp tác
Tin học
hợp tác
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
cooperation
|
cooperation
cooperation (n)
collaboration, assistance, help, support, teamwork, aid
antonym: hindrance