Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
cigarette
[,sigə'ret]
|
danh từ
điếu thuốc lá
Từ điển Anh - Anh
cigarette
|

cigarette

cigarette also cigaret (gə-rĕtʹ, sĭgʹə-rĕt) noun

1. A small roll of finely cut tobacco for smoking, enclosed in a wrapper of thin paper.

2. A similar roll of another substance, such as a tobacco substitute or marijuana.

 

[French diminutive of cigare, cigar, from Spanish cigarro. See cigar.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
cigarette
|
cigarette
cigarette (n)
roll-up (informal), roll-your-own, cig (informal), ciggy (informal), hand-rolled cigarette, fag (UK, informal)