Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chuyên đề
[chuyên đề]
|
core/special subject; major
To carry out research on each special subject
Từ điển Việt - Việt
chuyên đề
|
danh từ
vấn đề chuyên môn được nghiên cứu riêng
chuyên đề phòng chống cúm gia cầm