Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chưa hề
[chưa hề]
|
Từ điển Việt - Việt
chưa hề
|
phụ từ
chưa bao giờ
tôi chưa hề gặp anh; điều đó chưa hề công bố