Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chương trình máy tính
[chương trình máy tính]
|
computer programme; computer program
To run a computer program
Chuyên ngành Việt - Anh
chương trình máy tính
[chương trình máy tính]
|
Tin học
computer program