Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chăng nữa
[chăng nữa]
|
even
Even if I have to walk all the way, I'll get there
She refused to talk, even under torture
Từ điển Việt - Việt
chăng nữa
|
có phải không
có ra sao chăng nữa cũng phải làm