Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
của công
[của công]
|
public funds; public property
To steal public property; to appropriate public property
Từ điển Việt - Việt
của công
|
danh từ
tài sản do nhà nước quản lí và sử dụng vì lợi ích chung
giữ gìn của công; ăn cắp của công