Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cũng vậy
[cũng vậy]
|
Từ điển Việt - Việt
cũng vậy
|
động từ
ý anh là thế thì ý tôi cũng vậy