Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
công cộng
[công cộng]
|
public
Comfort station; Public convenience; Public toilet
Public utility company; utility
Từ điển Việt - Việt
công cộng
|
tính từ
thuộc quyền sử dụng chung
điện thoại công cộng; thư viện công cộng