Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
côi
[côi]
|
tính từ
orphaned (cũng côi cút )
Từ điển Việt - Việt
côi
|
tính từ
mồ côi
mẹ goá con côi
trạng từ
chỉ vật ở trên (từ của vùng Thừa Thiên)