Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
black book
['blækbuk]
|
danh từ
(như) black-list
không được ai ưa, nằm trong "sổ bìa đen" của ai