Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
black bile
['blæk'bail]
|
danh từ
mật đen
sự sầu muộn, u sầu