Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
beeper
['bi:pə]
|
Cách viết khác : pager ['peidʒə]
danh từ
máy nhắn tin