Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
bắc bậc kiêu kỳ
|
lên mặt ta đây và tỏ vẻ hơn người