Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bất thường
[bất thường]
|
unusual; extraordinary; unwonted
Extraordinary conference
An extraordinary expense
changeable
Changeable weather
Changeable character
Chuyên ngành Việt - Anh
bất thường
[bất thường]
|
Kỹ thuật
irregular
Tin học
abnormal
Toán học
irregular
Từ điển Việt - Việt
bất thường
|
tính từ
dễ thay đổi
tính nết bất thường; thời tiết bất thường
không theo qui định quen thuộc
khoản chi bất thường; cuộc họp bất thường