Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bất khả
[bất khả]
|
impossible
Từ điển Việt - Việt
bất khả
|
động từ
không thể
ranh giới bất khả xâm phạm