Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Việt - Anh
bấc bằng vải
|
Kỹ thuật
cloth wick
Xây dựng, Kiến trúc
cloth wick