Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bước ra
[bước ra]
|
step out
Từ điển Việt - Việt
bước ra
|
động từ
từ trong đi ra
từ nhà bước ra cổng