Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
anyone
['eniwʌn]
|
Cách viết khác : anybody ['enibɔdi]
đại từ
xem anybody
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
anyone
|
anyone
anyone (pron)
anybody, any person, a person, someone, somebody, everyone, everybody
antonym: no one