Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
allspice
['ɔ:lspais]
|
danh từ
hạt tiêu Gia-mai-ca (hạt của một cây thuộc họ sim)