Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
allseed
['ɔ:lsi:d]
|
danh từ
(thực vật học) cây lắm hạt