Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
allseed
['ɔ:lsi:d]
|
danh từ
(thực vật học) cây lắm hạt
Từ điển Anh - Anh
allseed
|

allseed

allseed (ôlʹsēd) noun

Any of several plants, such as knotgrass, producing numerous seeds.