Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
all's fish that comes to his net
|
thành ngữ fish
lớn bé, to nhỏ hắn quơ tất