Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
Windows Metafile Format - WMF
|
Tin học
Một loại khuôn thức tệp đồ họa hướng đối tượng ( vectơ) đối với các trình ứng dụng Microsoft Windows. Tất cả các trình ứng dụng Windows hỗ trợ đồ họa hướng đối tượng đều có khả năng đọc các tệp tin đồ họa được cất giữ theo khuôn thức WMF. Xem file format