Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
[vô ]
|
xem vào
Từ điển Việt - Việt
|
động từ
Vào.
Vô nhà;
Yếu tố ghép trước để cấu tạo tính từ, phụ từ và phủ định nghĩa của từ.
Vô cùng; vô chính phủ.