Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thực sự
[thực sự]
|
real; virtual; actual; very; genuine
A virtual metropolis
He has no real power
To feel true remorse
In case of genuine emergency
Từ điển Việt - Việt
thực sự
|
tính từ
câu chuyện thực sự