Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tất cả
[tất cả]
|
all
All verbs other than those in -er
The latest news is that all is quiet
'On sale at all agents'
Từ điển Việt - Việt
tất cả
|
đại từ
toàn bộ, không trừ một cái gì
mua tất cả; tổng cộng tất cả là bao nhiêu?