Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phương thức
[phương thức]
|
modality; mode
Mode of production
Mode of transport; Mode of transportation
Chuyên ngành Việt - Anh
phương thức
[phương thức]
|
Sinh học
procedure
Từ điển Việt - Việt
phương thức
|
danh từ
cách thức, phương pháp được quy định để tiến hành
phương thức tính lương theo sản phẩm