Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
không nên
[không nên]
|
should not; ought not; had better not
You'd better not wake him now
In your case, sport isn't advisable/recommended
It's not the done thing to be late all the time; It's not advisable/recommended to be late all the time; It's inadvisable to be late all the time