Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
công nghệ
[công nghệ]
|
technology
Computer technology
Technology transfer
Motorbikes produced with the modern Japanese technology
technological
Scientific and technological revolution
To apply technological achievements to pig-farming
Chuyên ngành Việt - Anh
công nghệ
[công nghệ]
|
Kinh tế
technology
Sinh học
technology
Tin học
technology
Từ điển Việt - Việt
công nghệ
|
danh từ
kỹ thuật sử dụng máy móc trong quá trình sản xuất, để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh
công nghệ đa phương tiện; phát triển ngành công nghệ kỹ thuật cao