Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
64-bit computer
|
Tin học
Máy tính 64-bit
Máy tính xử lý thông tin theo các nhóm 64 bit một lần (các ký số nhị phân). Khi nói một máy 64 bit, người ta muốn ám chỉ kích cở từ (đơn vị xử lý cơ bản) của bộ vi xử lý của nó, hoặc thông thường hơn, muốn ám chỉ đến số lượng bit được truyền một lần trên bus dữ liệu của máy tính (tức lộ trình dữ liệu truyền tải thông tin và/ra bộ vi xử lý). Do đó bộ vi xử lý 64 bit có cở từ là 64 bit, hay 8 byte; một bus dữ liệu 64 bit có 64 tuyến dữ liệu, vì thế nó tải thông tin qua một hệ thống theo các loạt mỗi lần 64 bit. Xem thêm 8-bit machine , 16-bit machine , 32-bit machine