Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đứng dậy
[đứng dậy]
|
Từ điển Việt - Việt
đứng dậy
|
động từ
đứng thẳng lên
nghe gọi đúng tên, anh ấy đứng dậy