Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đổ bệnh
[đổ bệnh]
|
to fall ill
Từ điển Việt - Việt
đổ bệnh
|
động từ
truyền bệnh sang người khác
anh ta đổ bệnh vì chích ngừa cùng kim tiêm