Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đỉnh chung
[đỉnh chung]
|
luxurious living
Từ điển Việt - Việt
đỉnh chung
|
danh từ
cảnh vinh hoa, phú quý thời trước
khổ bởi công danh mãi cúi lòn, đỉnh chung bả lợi hưởng chưa ngon