Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đút lót
[đút lót]
|
Từ điển Việt - Việt
đút lót
|
động từ
đưa tiền của để nhờ vả, hối lộ
nạn đút lót ở đâu cũng có