Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
đánh chim sẻ
|
động từ
đánh phân tán từng tổ nhỏ, lúc ẩn lúc hiện
mở cờ gióng trống đi đánh chim sẻ