Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
đánh chó đá vãi cứt
|
người quá bủn xỉn
người ta đồn ông ấy đánh chó đá vãi cứt