Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
đánh chính diện
|
động từ
đánh thẳng từ trước mặt
đánh cạnh sườn trước rồi đánh chính diện