Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đoạn tuyệt
[đoạn tuyệt]
|
to break with somebody; to finish with somebody/something
To make a break with the past
Từ điển Việt - Việt
đoạn tuyệt
|
động từ
cắt đứt mọi sự quan hệ
đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn