Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wonder-struck
['wʌndəstrʌk]
|
Cách viết khác : wonder-stricken ['wʌndə,strikən]
tính từ
kinh ngạc