Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wholeheartedly
['houl'hɑ:tidli ]
|
phó từ
toàn tâm toàn ý; một lòng một dạ; hết lòng