Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wayfarer
['wei,feərə]
|
danh từ
người đi du lịch (nhất là đi bộ)