Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
warmer
['wɔ:mə]
|
danh từ
(nhất là trong từ ghép) lồng ấp; cái làm nóng lên
cái sưởi/ủ chân