Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
videotex
['vidiəʊ,teks]
|
danh từ, cũng videotext
hệ thống thông tin điện tử đặc biệt telex (hoặc hệ hiển thị dữ liệu)