Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
vermouth
['və:məθ]
|
Cách viết khác : vermuth ['və:məθ]
như vermuth
rượu vecmut