Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
valour
['vælə]
|
Cách viết khác : valor ['vælə]
danh từ
sự dũng cảm (nhất là trong chiến tranh)