Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
unemployment
[,ʌnim'plɔimənt]
|
danh từ
sự thất nghiệp, tình trạng thất nghiệp; nạn thất nghiệp
khối lượng lao động không được dùng