Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
underproduce
[,ʌndəprə'dju:s]
|
động từ
(kinh tế) sản xuất ít đi, sản xuất dưới mức (để bán được cao giá)